OM DEN HVIDE VERDEN

Personer, der kigger i mikroskoper 

Du kan komme helt tæt på de forskellige uddannelser, der er på et hospital, når Aalborg Universitetshospital slår dørene op til et kæmpe arrangement i Medicinerhuset på Syd.

Kom tæt på virkeligheden!

Den Hvide Verden er en aktiv uddannelsesmesse, hvor du kan møde alle de mennesker, der får et moderne hospital til at fungere. Se, mærk og oplev også Reality Hospital, hvor du kan følge dramaet, når en ung mand kommer akut ind efter en alvorlig trafikulykke.

Mød fx også portører, teknikere osv.

Messen handler naturligvis ikke kun om læger og sygeplejersker. Der er nemlig masser af andre jobtyper, der er helt uundværlige på et moderne hospital.

Rengøring

Se hvem du kan møde til Den Hvide Verden 2019

 • Anæstesisygeplejerske

  Anæstesisygeplejersken er en vigtig brik i en højteknologisk sygepleje, som er forankret i faglig viden og menneskelige kundskaber. I anæstesisygeplejen varierer arbejdsopgaverne mellem planlagte operationer til akutte operationer, traumemodtagelse, hjertestopkald, patienttransporter, assistance på sengeafsnittene og meget, meget mere. 

 • Bioanalytiker

  Kort sagt varetager bioanalytikeren prøvetagning, analyse af diverse patientmateriale og fremstilling af lægemidler. Fysisk vil patienterne møde os, når de får foretaget en skanning, taget et ekg eller en blodprøve. Men i laboratorierne er det også bioanalytikerne, der analyserer al prøvemateriale fra patienterne som f.eks. podning for bakterier, fjernede knuder med fokus på mulig kræft, urin og blod. Ydermere er det bioanalytikere, der kvalitetssikrer det blod, der gives til patienter.

 • Børnesygeplejerske

  En Børnesygeplejerske plejer og behandler syge børn, som er for tidligt fødte og op til barnet er 15-18 år gammelt. Sygeplejersken støtter og vejleder ligeledes barnets forældre.

  Sygeplejersken måler blodtryk, puls, temperatur mv. Hun skal håndtere det tekniske apparatur, som bruges i behandlingen af barnet. Hun giver medicin. Hun observerer barnets almentilstand. Hun sørger for, at barnet får mad og drikke.

  I behandlingen af børn indgår mange pædagogiske overvejelser, da et godt samarbejde med barnet, har stor betydning for, om barnets behandling kan gennemføres.

 • Det Grønlandske Sundhedsvæsen

  Det Grønlandske Sundhedsvæsen tilbyder ansættelse ved Regionssygehusene og Sundhedscentrene på kysten samt ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Ved Regionssygehusene og Sundhedscentrene varetages primært sundhedsarbejde svarende til almen praksis. Regionssygehusene og Sundhedscentrene fungerer også som hospitalsenheder, hvor der udføres mindre operationer.

  Patienter med behov for større kirurgiske indgreb og/eller traumekirurgi ledsages til Dronning Ingrids Hospital (DIH) i Nuuk eller til Danmark.

  DIH er Grønlands største hospital og har landsdelsfunktion. På DIH er der afdelinger inden for anæstesiologi, intern medicin, gynækologi og obstetrik, kirurgi, ortopædisk kirurgi, psykiatri, diagnostisk radiologi, centrallaboratorium og oftalmologi. DIH har ligeledes landsdækkende funktion inden for fysioterapi, ergoterapi og genoptræning.

 • Ergoterapeut

  Ergoterapeuter arbejder med udgangspunkt i den betydning sygdom og traumer kan have i forhold til at kunne udføre hverdagslivets aktiviteter, samt den enkelte borgers behov og muligheder.

  Ergoterapeuter undersøger, vurderer, rådgiver, behandler og genoptræner for at fremme den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet både under og efter indlæggelse. Som en del af dette indgår også afprøvning og tilpasning af hjælpemidler som kompensation for nedsat funktion
 • Ernæring og Sundhed

  Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (pb-ESU) - Fødevarer og Ledelse på et hospital

  Som pb-ESU med speciale i Fødevarer og Ledelse arbejder man i Hospitalets køkken med administration og ledelsesopgaver.

  I Køkkenfunktionerne i Region Nordjylland arbejder Fødevare og Ledelsesuddannede fx med: personaleadministration, produktions- og menuplanlægning, indkøb og kontaktperson til modtagerafsnit. Udviklingsopgaver afhænger af den funktion medarbejderen varetager og er integreret i de enkelte stillinger.

   

  Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (pb-ESU) – Klinisk diætist

  En klinisk diætist (KD) vejleder patienter i hvordan kosten sammensættes, så de bedst muligt kan leve med deres sygdom eller bliver hurtigere raske. KD underviser f.eks. læger og sygeplejersker, i hvordan patientens ernæring sikres. KD taler med patient, læge, sygeplejerske når patienten har haft et vægttab og/eller spiser utilstrækkeligt, så sondeernæring og intravenøs ernæring er nødvendigt.

   

  Ernæringsassistent

  Som ernæringsassistent i Køkkenfunktionerne i Region Nordjylland har man ansvar for klargøring af råvarer og produktion af mad til patienter og personale. Efterfølgende varetager ernæringsassistenter afrydning og rengøring af produktionslokaler. Ernæringsassistenterne har kvalitet og hygiejne som fokuspunkter og står også for oplæring af ernæringsassistentelever. 

 • Falck

  -
 • Farmakonom og farmaceut

  Farmakonomer og farmaceuter er de kollegaer på hospitalet, der ved mest om lægemidler.

  På hospitalet indgår vi i et tæt samarbejde med andet sundhedsfagligt personale om at sikre rationel anvendelse af lægemidler med patientsikkerhed i fokus 

 • Fysioterapeut

  Fysioterapeuter kan arbejde på flere af hospitalets afdelinger. F.eks. i ortopædkirurgisk eller medicinsk/onkologisk team. Fysioterapeuter er også at finde i ambulatorier, som er særlige dagafsnit, hvor fysioterapeuten møder patienten til ambulant kontrol og behandling. Fysioterapeuten arbejder tæt sammen med mange andre faggrupper på hospitalet.

  Flere fysioterapeuter arbejder også med ledelse og koordinering på hospitalet.
 • Grundlæggende sygepleje

  Her kan du få en snak om hvilke opgaver man kommer til at møde omkring patienten. Uanset om du ønsker at blive Social og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Vi snakker om sygeplejens mange vinkler og vil formidle det helt grundlæggende i at arbejde med plejen til patienten.
  Som mennesker har vi nogle grundlæggende behov. Dem har vi også under en indlæggelse. Som plejepersonale må vi prøve at hjælpe og understøtte med at få disse behov dækket. Vi har på standen valgt at have fokus på enkelte elementer i den basale sygepleje: 

  • Mundhygiejne, hvilken betydning har det, når man er syg. 
  • Patienttøj, hvordan kan det understøtte patienten under indlæggelse i forhold til velvære, aktivitet, søvn osv. 
  • Personlig pleje, hudpleje, sårbehandling og forebyggelse af tryksår. 

  Sygepleje af høj faglig kvalitet gør en forskel for patienten. Sygepleje er at støtte og hjælpe patienten med de fysiske, psykiske og sociale behov under indlæggelse.

   
 • Hygiejnesygeplejerske

  Hygiejnesygeplejersken har hele regionen som arbejdsplads. Vi kommer på alle sygehuse og i kommunerne.

  Vi underviser personale, på sygehusene, i hjemmeplejen og på institutioner.

  Vi forebygger spredning af bakterier og virus, og hjælper med at afklare hvor smitten kommer fra, hvis der f.eks er sygdomsudbrud på en afdeling.

  Vi laver vejledninger, rapporter og forskning, for at formidle nyeste viden

 • Jordemoder

  På jordemoderuddannelsen får du viden om graviditet, fødsel og tiden med et nyfødt barn. Du lærer at vejlede om og at yde omsorg og behandling i hele familiedannelsesprocessen.

  Du får undervisning i fødselslære samt en lang række natur- og sundhedsvidenskabelige fag som fx anatomi, fysiologi, mikrobiologi og sygdomslære. Du lærer også om psykologi, pædagogik og samfundsvidenskab, så den studerende kan støtte den nye familie i hele familiedannelsesprocessen.

  Som færdiguddannet jordemoder finder du typisk job på forskellige afdelinger på et hospital, hvor man varetager omsorg for gravide, fødende eller nyfødte børn og deres familier. Der er også mulighed for at arbejde med fx hjemmefødsler, samtaler, undervisning, fødselsforberedelse, scanninger og på barselhotel samt i lægepraksis. Det vil også være muligt at finde job i f.eks. kommunalt og privat regi.

 • Læger uden grænser

  Læger uden Grænser er en privat, international, humanitær organisation, der yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden. Læger uden Grænser udsender ikke kun sundhedsfaglige som læger og sygeplejersker, men også administratorer og logistikere.

  Derudover kan man være frivillig i Danmark. Kom og høre mere om organisationen og mulighederne for at være aktiv i Aalborg!

 • Lægesekretær

  Lægesekretæren er den administrative ’røde tråd i den hvide verden’, som får tingene til at gå op og fungere i dagligdagen. Sørger for, at andre faggrupper får de rette informationer til at løse deres opgaver. Koordinerer og dokumenterer patientens forløb i form af planlægning, skrivning og registrering af patientens forløb og er bindeled til samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, fx. kommune eller egen læge. Fungerer også som kontaktperson og informationskilde for patienter og pårørende.

 • Neurofysiologiassistent

  En neurofysiologi assistent laver en masse undersøgelser, hvor funktionen af et menneskes nervesystem testes. Undersøger bl.a. menneskers hjernebølger og ser om der er epileptisk aktivitet. Laver nerveledningsundersøgelser hvor der ved hjælp, af små strømstød kan måles, om en nerve er i klemme eller der evt. er nervebetændelse. Der er patienter i alle aldre og fra helt raske ambulante patienter til akut dårlige intensivpatienter.

 • Neuropsykolog

  En neuropsykolog har som oftest Neurologisk Afdeling eller Neurokirurgisk Afdeling som stamafdeling. En neuropsykolog er universitetsuddannet psykolog og har derefter specialiseret sig i neuropsykologi. Neuropsykologi er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd herunder kognition og følelser. Neuropsykologens primære arbejdsopgaver er neuropsykologiske undersøgelser som led i differentialdiagnostiske udredninger samt retningsgivende for genoptræning efter erhvervede hjerneskader.

 • Perfusionist

  -
 • Portør

  Når patienten har brug for hjælp, så hjælper portøren.

  Portøren hjælper, når patienten skal køres til en undersøgelse, skal hjælpes op at sidde, skal opereres, og er under genoptræning.

  Portøren hjælper i tilfælde af hjertestop, modtagelse af svært tilskadekomne, og er en del af brand- og katastrofeberedskabet.

  Portøren transporterer også hjælpemidler, mad, post, udstyr, affald mm. på hospitalet.

 • Psykiatrisk sygeplejerske

  Sygeplejersken i psykiatrien møder patienter i forskellige aldre; børn, unge, voksne og ældre, der enten er indlagt i et sengeafsnit eller som følges i et ambulatorium. Sygeplejerskens opgave er sammen med patienten at lægge en plan for sygeplejen, så hverdagen fungerer, det opleves lettere at leve med sygdom og/eller at patienten kommer sig af sygdom.  

 • Radiograf

  Radiografen udfører selvstændigt, røntgenundersøgelser af hele skelettet samt MR og CT skanninger. Radiografen assisterer og samarbejder med radiologen ved ultralyds undersøgelser og dynamiske undersøgelser, hvor der ex. anvendes kontrast i blodkar. Radiografen skal forene teknologien i mødet med patienterne, således at patienten føler sig set, hørt og mødt. En radiograf kan arbejde på en billeddiagnostisk, en stråleterapeutisk og en nuklearmedicinsk afdeling. Det er muligt at efter uddanne sig til beskrivende radiograf, hvor det så i stedet for radiologen, er radiografen der diagnosticerer røntgenbillederne.

 • Reality Hospital

  Reality hospitalet er et lille ”live” indblik i, hvordan de mange forskellige faggrupper i praksis arbejder sammen om i dette tilfælde en ung mand (skuespiller), som bringes akut ind på hospitalet efter en alvorlig trafikulykke. Eventet afvikles to gange i løbet af messens åbningstid.

 • Region Nordjylland

  Regionen har ansvar for det nordjyske sundhedsvæsen, herunder uddannelse af fremtidens sygeplejersker, portør m.m. Vi har fokus på høj uddannelseskvalitet og samarbejder med uddannelsesinstitutionerne. Vi understøtter rekruttering til uddannelserne ved at skabe attraktive og målrettede læringsmiljøer, der kan være med til at forme fremtidens medarbejdere.
 • Rengøringstekniker og serviceassistent

  Hos os arbejder rengøringsteknikere og serviceassistenter med professionel rengøring og Service.

  I Region Nordjylland er vi med til at uddanne rengøringsteknikere og serviceassistenter.

  Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb og hovedforløbet.

  Uddannelsens varighed er 2 år. 

  Rengøringstekniker trin 1 varer 1 år og 6 måneder inkl. Grundforløbet og Serviceassistent trin 2 varer 6 måneder. 

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen

  En social og sundhedsassistent (SSA) tager sig af patienten i tæt samarbejde med de øvrige faggrupper, og selvfølgelig i samarbejde med de pårørende. En SSA laver grundlæggende sygepleje samt doserer medicin, giver injektioner, anlægger venflon, blærekateter, varetager sårpleje, stomipleje osv. En SSA har især fokus på relationen og på at rehabilitere og forebygge.

 • Socialrådgiver

  En socialrådgiver på et hospital har som primær opgave at give råd og vejledning til patienter og pårørende i forbindelse med deres sygdom/indlæggelse og behandling. Socialrådgiveren har socialfaglig viden om lovgivning i relation til de forskellige patientgrupper og socialmedicinsk viden om specifikke sygdomme og deres sociale konsekvenser. Vejledningen sker i tværfagligt samarbejde med hospitalets øvrige faggrupper.

 • Sundhedsvidenskab

  På Aalborg Universitet kan du læse mange former for sundhedsuddannelser:

  • Medicin (Lægeuddannelsen)
  • Medicin med Industriel Specialisering
  • Sundhedsteknologi
  • Idræt
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Klinisk Videnskab og Teknologi
  • Master i Sexologi
  • Master i Smertevidenskab
 • Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Thisted

  På sygeplejerskeuddannelsen lærer du at give professionel sygepleje - herunder at tale med syge mennesker og deres pårørende.

  Du får undervisning i en række teoretiske fag, som giver dig de nødvendige redskaber til at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du bliver bl.a. undervist i folkesundhedsvidenskab samt sygeplejebegreber og -modeller.

  Som sygeplejerske finder du typisk job på hospitaler, på plejehjem og i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre eller hos de praktiserende læger. Ligeledes er der mulighed for at arbejde for humanitære organisationer i verdens brændpunkter.

 • Vikarservice

  • Sygepleje og omsorg til alle patientkategorier – både til fysisk og psykisk syge
  • Møder patienter med mange forskellige sygdomme
  • Indgår i teamsamarbejde med øvrige medarbejdere
  • Ser, lærer og oplever
  • Tjener penge ved siden af studiet
  • Får indsigt i de faglige miljøer på hospitalerne og skaber netværk